Kedves Látogató! A https://ekvi.hu weboldal az optimális működéséhez, úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ! Adatvédelmi szabályzatunkat megtekintheti a itt: https://ekvi.hu/gdpr oldalon.

Igazgatói pályázat

Nyomtatás
2018. február 01 - Bajzát Rafael

Eger Megyei Jogú Város önkormányzatának január 25-i ülésén döntött az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatói pályázatának kiírásáról és a véleményező szakmai bizottság összetételéről. Bodnár Gábornak az EKVI gazgatójának kinevezése 2018. április 30. napjával lejár. A Kjt. 20/A § (1) bekezdése és 20/B. § (1) bekezdése alapján az intézményvezetői pozícióra új pályázatot kell kiírni. A pályázati felhívást 30 napra közzé kell tenni, majd a pályázatok beérkezését követően 21 napon belül a Közgyűlés által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg a pályázókat. A pályázat elbírálására az márciusi Közgyűlésen kerülhet sor.


Eger MJV Önkormányzat Közgyűlés pályázatot ír ki az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye intézményvezetői állásának betöltésére. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a törvényi előírásoknak megfelelően tegye közzé, majd a beérkezett pályázatokat elbírálásra készítse elő. A Közgyűlés a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében meghatározott szakmai bizottság tagjainak Habis László polgármestert, Martonné Adler Ildikó alpolgármester, Orosz Lászlóné tanácsnokot, Kovács-Csatlós Tamás tanácsnokot,Szucsik György tanácsnokot és Földvári Győző képviselőt választja meg, továbbá az így létrehozott ad hoc bizottságot megbízza a beérkezett pályázatok véleményezésével. A Közgyűlés felkéri a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a pályázatokat formai és összeférhetetlenségi szempontból vizsgálja meg. A  beérkezett pályázatokat az EKVI Közalkalmazotti tanácsa is véleményezi.

Pályázati felhívás

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és a 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet:
Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300 Eger Bem u. 3.) igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A vonatkozó rendelkezések alapján határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony, végzettségének, szakképzetségnek megfelelő munkakörrel. (Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló kinevezést az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 2018. május 1.-től 2023. április 30.-ig szól.

A munkavégzés helye: 3300 Eger, Bem u. 3.

A beosztáshoz tartozó, a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézményt, felelős az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye által ellátandó feladatok végrehajtásáért, az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. Gazdasági intézkedéseket hoz, koordinálja és ellenőrzi a gazdasági szervezetben dolgozók munkavégzését.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság,
felsőfokú pénzügyi-számviteli vagy felsőfokú műszaki iskolai végzettség,
legalább öt éves költségvetési intézmény-vezetői gyakorlat,
büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
B kategóriás jogosítvány,
jó kommunikációs képesség,
gazdasági és műszaki felsőfokú végzettség együttes megléte


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz.
Az intézmény tevékenységével összefüggő szakmai vezetői koncepció.
A végzettséget igazoló okiratok másolata.
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § és 43/A.§-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményező és a döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e pályázata nyilvános bizottsági ülésen és Közgyűlésen való tárgyalásához

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot mellékletekkel együtt, egy nyomtatott példányban kell benyújtani, postai úton, ill. személyesen Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér 1. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbiakat: „EKVI intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése alapján történik. A pályázatok megismerését követően, 5 tagú szakmai bizottság meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.
A pályázók pályázatát formai és összeférhetetlenségi szempontból Eger MJV Önkormányzat Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága vizsgálja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldala www.kozigallas.gov.hu
Eger MJV Város honlapja www.eger.hu
Heves Megyei Hírlap (egyszeri megjelenés)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető: Dr Nagy-Holló Eszter jogi csoportvezetőtől ügyfélfogadási időben a 36/523-775-es telefonszámon.A pályázati eljárás törvényi előírások szerinti lefolytatása után a Képviselő-testület dönt az intézményvezető kinevezésről.

Joomla Business Templates by template joomla